Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Ursus arctos Αρκούδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Delphinus delphis Δελφίνι