Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα