Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Delphinus delphis Δελφίνι
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Bubalus bubalis Βούβαλος
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Lutra lutra Βίδρα
Talpa europaea Ασπάλακας
Meles meles Ασβός
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου