Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Chrysopogon gryllus
Athamanta albanica
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Achillea pindicola pindicola
Colchicum peloponnesiacum
Alkanna corcyrensis
Crypsis aculeata