Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sesleria tenerrima
Sesleria taygetea
Sesleria robusta
Sesleria rigida achtarovii
Sesleria doerfleri
Sesleria coerulans
Sesleria argentea
Sesleria anatolica
Seseli tortuosum
Seseli rigidum rigidum
Seseli rhodopeum
Seseli peucedanoides
Seseli parnassicum
Seseli libanotis libanotis
Seseli libanotis intermedium
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli aroanicum
Sesamum indicum
Serratula tinctoria
Serratula leucantha cretica