Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Aster creticus
Alyssum murale
Aster novi-belgii
Cicer graecum
Alchemilla plicatula
Cephalaria tenuiloba
Asteriscus maritimus
Alchemilla serbica
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Astragalus austraegaeus
Delphinium hirschfeldianum