Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Seseli libanotis libanotis
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Thymus leucotrichus leucotrichus
Pedicularis leucodon leucodon
Asperula taurina leucanthera
Lolium rigidum lepturoides
Asplenium lepidum lepidum
Ononis spinosa leiosperma
Corydalis ochroleuca leiosperma
Festuca valida leilaensis
Carex divulsa leersii
Helianthemum ledifolium ledifolium
Orchis laxiflora laxiflora
Serapias vomeracea laxiflora
Triglochin bulbosa laxiflora
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Onobrychis arenaria lasiostachya
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Draba lasiocarpa lasiocarpa