Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea raphanina raphanina
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Centaurium erythraea rhodense
Cyclamen repandum rhodense
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Crepis foetida roeadifolia
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Centranthus ruber ruber
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea salonitana salonitana
Campanula albanica sancta
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Campanula saxatilis saxatilis
Carduus kerneri scardicus
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα