Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carum rigidulum palmatum
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Carex paniculata paniculata
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Campanula celsii parnesia
Centaurea athoa parnonia
Campanula patula patula
Centaurea grisebachii paucijuga
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Centaurea attica pentelica
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Centaurea pichleri pichleri
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Centaurea nervosa promota
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Cyperus michelianus pygmaeus