Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Centaurea cariensis maculiceps
Crocus cancellatus mazziaricus
Centaurea attica megarensis
Crocus biflorus melantherus
Cyperus michelianus michelianus
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Centaurea spruneri minoa
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Centaurea raphanina mixta
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Cymbalaria muralis muralis
Carex muricata muricata
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Centaurea napulifera napulifera
Crepis neglecta neglecta
Centaurea nervosa nervosa
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …