Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ballota pseudodictamnus
Barbarea balcana
Barbarea bracteosa
Barbarea conferta
Barbarea longirostris
Barbarea sicula
Barbarea vulgaris
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης