Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Anas querquedula Σαρσέλα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα