Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea salonitana salonitana
Campanula albanica sancta
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Campanula saxatilis saxatilis
Carduus kerneri scardicus
Centaurea solstitialis schouwii
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Calystegia sepium sepium
Cleistogenes serotina serotina
Carex serotina serotina
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Carum graecum serpentinicum
Carex flacca serrulata
Cephalaria flava setulifera
Centranthus ruber sibthordii
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Convolvulus siculus siculus