Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Meles meles Ασβός
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Ursus arctos Αρκούδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος