Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Lynx lynx Λύγκας
Canis lupus Λύκος
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος