Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stipa tirsa tirsa
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Stragweia spicata
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Styrax officinalis Στουράκι
Suaeda maritima maritima
Suaeda splendens
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Succisa pratensis
Sula bassana Σούλα
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή