Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Abies alba Χτενοέλατο
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anas acuta Ψαλίδα
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Pandion haliaetus Ψαραητός
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη