Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Typha laxmannii
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Urginea maritima
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός