Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Satureja vulgaris arundana
Satureja vulgaris orientalis
Satureja vulgaris vulgaris
Satureja thymbra
Satureja spinosa
Satureja sphaciotica
Satureja pilosa
Satureja parnassica parnassica
Satureja parnassica athoa
Satureja nervosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta glandulosa
Satureja myrtifolia
Satureja montana macedonica
Satureja montana montana
Satureja juliana