Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sedum delicum Σέδο
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο