Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Polygala supina phodopea
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Pica pica pica Καρακάξα
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Plantago media pindica
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Pimpinella tragium polyclada
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Poa bulbosa pseudoconcina
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Phlomis herba-venti pungens
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Potentilla geoides regis-borisii
Pulsatilla halleri rhodopaea