Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus althaeoides althaeoides
Cyclamen graecum anatolicum
Campanula andrewsii andrewsii
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Cerastium arvense arvense
Centaurea attica asperula
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Centaurea athoa athoa
Campanula trachelium athoa
Carex atrata atrata
Centaurea attica attica
Crocus sieberi atticus
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Cyperus longus badius
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Crocus olivieri balansae
Cardamine raphanifolia barbareoides
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Crocus biflorus biflorus
Corydalis bulbosa blanda