Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia cephalotes
Paronychia capitata
Paronychia argentea
Paronychia albanica albanica
Paronychia albanica graeca
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Parnassia palustris
Paris quadrifolia
Parietaria officinalis
Parietaria lusitanica
Parietaria judaica
Parietaria diffusa
Parietaria cretica
Parentucellia viscosa
Parentucellia latifolia
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα