Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acrida turrita Ακρίδα
Acrida ungarica Ακρίδα η Ουγγρική
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Acrometopa syriaca Ακρομετώπη η Συριακή
Acrometopa macropoda Ακρομετώπη η μακρόποδη
Acrometopa servillea Ακρομετώπη η …
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Acrotylus longipes Ακρότυλος ο μακρόπους
Acrotylus patruelis Ακρότυλος ο …
Acrotylus insubricus Ακρότυλος ο …
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό