Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Prunus persica Ροδακινιά
Punica granatum Ροδιά
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας