Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia villosa varia
Pistacia lentiscus var. chia
Matthiola fruticulosa valesiaca
Scutellaria albida vacillans
Centaurea urvilei urvilei
Pastinaca sativa urens
Corydalis rutifolia uniflora
Iris unguicularis unguicularis
Ballota nigra uncinata
Ophrys umbilicata umbilicata
Holosteum umbellatum umbellatum
Achillea umbellata umbellata
Filipendula ulmaria ulmaria
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Allium ursinum ucrainicum
Silene pusilla tymphaea
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurium erythraea turcicum
Trachelium jacquinii tumelianum
Rumex tuberosus tuberosus