Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pachychilon pictus Χειλάς
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Mugil cephalus Κέφαλος
Liza saliens Γάστρος
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza aurata Μυξινάρι
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο