Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος
Decticus verrucivorus Δεκτικός ο κυστοβόρος
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium fissum
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Delphinus delphis Δελφίνι
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα