Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli rhodopeum
Seseli rigidum rigidum
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sesleria coerulans
Sesleria doerfleri
Sesleria rigida achtarovii
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis