Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sinapis alba dissecta
Silene alba divaricata
Silene fabaria domocina
Senecio doronicum doronicum
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Silene integripetala elafonesiaca
Silene cephallenia epirotica
Sparganium erectum erectum
Silene fabaria fabaria
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene multicaulis genistifolia
Stachys germanica germanica
Silene gigantea gigantea
Satureja nepeta glandulosa
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scandix australis grandiflora
Silene integripetala greuteri