Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhus coriaria Ρούδι
Rhynchocorys elephas elephas
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Ricotia cretica
Ricotia isatoides
Ridolfia segetum
Rindera graeca
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rissa tridactyla Ρίσσα
Robinia pseudacacia Ψευδακακία