Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chalcides moseri
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος