Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus petraeus orbelicus
Cerastium decalvans orbelicum
Thalictrum minus olympicum
Teucrium chamaedrys olympicum
Stachys recta olympica
Crocus olivieri olivieri
Hypericum empetrifolium oliganthum
Portulaca oleracea oleracea
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Fumaria officinalis officinalis
Valeriana officinalis officinalis
Asparagus officinalis officinalis
Melissa officinalis officinalis
Ophrys oestrifera oestrifera
Scabiosa columbaria ochroleuca
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Iris spuria ochroleuca
Cruciata taurica occidentalis