Στοιχεία Είδους

Όνομα Armeria canescens
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Statice canescens/armeria argyrocephala/armeria majellensis/armeria rumelica/armeria orphanidis/armeria thessala/armer.lacmonica/armer.adamovicii/armer.undulata
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN GRASSLAND 800-2300M.
Παγκόσμια Εξάπλωση EASTERN MEDITERRANEAN REGION/ITALY/ALBANIA/JUGOSLAVIA/SICILY