Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone sylvestris
Anethum graveolens Άνηθος
Angelica sylvestris
Anguilla anguilla Χέλι
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anogramma leptophylla
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Antennaria dioica
Anterastes serbicus Αντεραστής ο Σερβικός
Anthemis abrotanifolia
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη