Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Cheilanthes persica
Carpobrotus edulis
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Campanula tubulosa
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Campanula euboica
Caltha palustris
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Carpobrotus acinaciformis
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος