Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria biflora
Achillea depressa
Ajuga pyramidalis
Arenaria cretica
Arenaria deflexa
Achillea distans
Ajuga reptans
Aristolochia lutea
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Acanthus spinosus
Aristida coerulescens
Aristolochia bodamae
Aristolochia clematitis
Aristolochia cretica
Aristolochia guiciardii
Astragalus monspessulanus