Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anas strepera Καπακλής
Anas crecca Κιρκίρι
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Athene noctua Κουκουβάγια
Aquila pomarina Κραυγαητός
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Anser erythropus Νανόχηνα
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Anthropoides virgo Νυφογερανός