Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς