Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mergus albellus Νανοπρίστης
Morimus funereus Μόρινος ο …
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα