Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Larus minutus Νανόγλαρος
Liza aurata Μυξινάρι
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus keadicus Μενίδα
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Lactuca sativa Μαρούλι
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lynx lynx Λύγκας