Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Grus grus Γερανός
Groenlandia densa
Gratiola officinalis
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Goodyera repens
Goniolimon tataricum
Goniolimon sartorii
Goniolimon heldreichii
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon collinum
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gnaphalium uliginosum uliginosum