Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser fabalis Χωραφόχηνα