Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea cretica
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Allium gomphrenoides
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Agrostis stolonifera
Achillea crithmifolia
Achillea aegyptiaca
Allium heldreichii
Aquilegia vulgaris
Allium hymettium
Arabis laxa
Arabis bryoides
Asperula taygetea