Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nigritella nigra nigra
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Odontites glutinosa
Odontites linkii
Odontites lutea
Odontites verna serotina
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη