Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium creticum creticum
Cirsium candelabrum
Cirsium arvense vestitum
Cirsium appendiculatum
Circaea luteliana
Cionura erecta
Cicuta virosa
Cichorium spinosum
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cichorium intybus
Cichorium endivia Αντίδι
Cicerbita alpina
Cicer incisum
Cicer graecum
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Chrysosplenium alternifolium
Chrysopogon gryllus
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική