Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli libanotis intermedium
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli rhodopeum
Seseli rigidum rigidum
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sesleria coerulans
Sesleria doerfleri
Sesleria rigida achtarovii
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis