Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Seseli rigidum rigidum
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Dactylis glomerata rigida
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Silene gigantea rhodopea
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Pulsatilla halleri rhodopaea
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Ophrys umbilicata rhodia
Cyclamen repandum rhodense
Centaurium erythraea rhodense
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Alyssum montanum repens
Elymus repens repens
Sideritis montana remota
Fritillaria thessala reiseri
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Potentilla geoides regis-borisii
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae