Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sesleria argentea
Sesleria coerulans
Sesleria doerfleri
Samolus valerandi
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Silene balcanica
Silene corinthiaca
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Solenopsis laurentia