Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium brevifolium
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrax tetrax
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν